WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 „HEROPASS”

1. Wprowadzenie

 1. Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu HEROPASS („Program HEROPASS” lub „Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przekazywania danych użytkowników Partnerom Programu.                                                     

 2. Program HEROPASS

 1. Program HEROPASS jest organizowany i zarządzany przez Tomasz Krajewski działający pod firmą „Tomasz Krajewski” NIP 9571121492 przy współpracy przedsiębiorców, z którymi Tomasz Krajewski działający pod firmą „Tomasz Krajewski” zawarł umowy o współpracy („Partnerzy Programu”).
 2. Program HEROPASS prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast wszystkie informacje oraz kontakt z Uczestnikami programu odbywa w języku polskim. Wszystkie aktualne informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej www.heropass.pl.

W ramach Programu HEROPASS zarejestrowany Użytkownik spełanijący warunki uczestnictwa w programie jest upoważniony do korzystania ze zniżek oferowanych przez Partnerów Programu.

3. Uczestnicy

Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która wykonuje jeden z poniższych zawodów pełniących misję publiczną:

 1. Policja
 2. Służba Więzienna
 3. Wojsko
 4. Straż Graniczna
 5. Państwowa Straż Pożarna
 6. Pielęgniarki
 7. Lekarze
 8. Farmaceuci
 9. Fizjoterapeuci
 10. Państwowe Ratownictwo Medyczne
 11. Ochotnicza Straż Pożarna
 12. Straż Leśna
 13. Ratownictwo Górskie
 14. Ratownictwo Wodne
 15. Dyspozytorzy medyczni
 16. Operatorzy numerów alarmowych
 17. Ratownictwo Chemiczne
 18. Wskazywana powyżej lista aktualizowana jest na bieżąco przez Organizatora. Aktualna lista zawodów znajduje się na stronie www.heropass.pl.
 19. Wskazywany wyżej katalog zawodów nie stanowi katalogu zamkniętego.
 20. W przypadku wykonywania innego zawodu niż wskazywany w pkt. 3.1, należy skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem.
 21. Uczestnik obowiązany jest przesłać organizatorowi potwierdzenie zatrudnienia na podstawie paska wypłaty z widoczny miejscem zatrudnienia bądź inną informacją weryfikującą zatrudnienie. Wrażliwe dane, które nie uniemożliwiają weryfikacji, uczestnik może zanonimizować.
 22. Organizator nie ma obowiązku weryfikacji formularza pod kątem jego poprawności, przy czym zastrzega sobie prawo do kontaktu z uczestnikiem w przypadku wykrycia błędu.
 23. Uczestnik zgłoszony do programu nie może zgłosić się ponownie bez wcześniejszej rezygnacji. Każdemu uczestnikowi przysługuje tylko jedna karta. Każde kolejne zgłoszenie podczas trwania programu będzie odrzucone przez organizatora.
 24. Uczestnik bierze udział w programie bezterminowo. Rezygnacja z programu przez uczestnika oraz ewentualne jego zamknięcie przez organizatora opisane zostały w § 5 i § 7.
 25. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
 26. Uczestnik ma możliwość zamówienia Karty Heropass upoważniającej do korzystania ze zniżek w miejscach stacjonarnych. Opłata za wydanie karty wynosi 15 złotych.
 27. Płatności dokonywane są za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności.
 28. Dane wprowadzone do formularza zgłoszeniowego powinny prawdziwe oraz aktualizowane przez Uczestnika. Zmiany danych można dokonać drogą mailową wysyłając wiadomość na adres kontakt@heropass.pl lub telefoniczną pod numerem +48 662-077-088
 29. Informacje dotyczące Programu będą Państwu przekazywane za pomocą komunikatów na stronie heropass.pl, lub przesyłane na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej (w tym: pocztą e-mail).

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia aplikacji uczestnika do partycypacji w programie w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych danych oraz, gdy uczestnictwo osoby aplikującej zagraża bezpiecznemu funkcjonowaniu programu.

4. Numer i Karta HEROPASS

 1. Nadanie numeru kart HEROPASS umożliwia udział w Programie na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa. Karta HEROPASS oznaczona jest indywidualnym numerem indentyfikacyjnym oraz nadrukowanym imieniem i nazwiskiem uczestnika. Karta traktowana jest jak znak legitymacyjny. Przy czym zabrania się użyczania swojej karty innym osobom.
 2. Partner może zweryfikować, czy osoba okazująca kartę HEROPASS jest jej formalnym właścicielem. W przypadku odmowy, Partner może odmówić Uczestnikowi udzielenia zniżki.
 3. Formularz zgłoszeniowy do Programu znajduje się wyłącznie na stronie internetowej www.heropass.pl
 4. Po pozytywnej weryfikacji danych w formularzu Uczestnik otrzyma możliwość zamówienia Karty Uczestnika Programu zawierającej numer identyfikacyjny oraz imię i nazwisko, zgodnie z wybranym adresem dostawy w formularzu. Przyjmuje się, że posiadacz Karty jest uprawniony do jej używania.
 5. Karta pozostaje własnością Organizatora. Nie należy udostępniać Karty lub Numeru osobom trzecim, ani modyfikować wizerunku Karty lub danych na niej zawartych, lub kopiować Kart. Zalecane jest zabezpieczenie numeru Karty. Organizator zastrzega możliwość odmowy akceptacji Kart zawierających zmiany wizerunku lub danych na niej zawartych lub powstałych w wyniku kopiowania Kart.
 6. Karty nie są instrumentami płatniczymi, a w szczególności nie są kartami płatniczymi.
 7. W przypadku utraty Karty lub podejrzenia, że osoba nieupoważniona wykorzystuje kartę uczestnika, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora. W takim przypadku Karta uczestnika zostanie zablokowana do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.
 8. Karta programu uprawnia do skorzystania z ekskluzywnych ofert i promocji przygotowywanych i oferowanych przez partnerów programu. Mogą się one różnić w zależności od partnera.

Termin ważności karty organizator określa na 2 lata od dnia wydania.

5. Ustanie uczestnictwa w Programie

 1. Z uczestnictwa w Programie Użytkownik może zrezygnować w każdej chwili składając oświadczenie na piśmie przesłane na adres: Pólnicy, nr 27, lok. 9, kod pocztowy 80-177, poczta Gdańsk oraz za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.heropass.pl w zakładce formularz rezygnacji.
 2. Z ważnych powodów Organizator może zawiesić lub wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie karty osobie nieupoważnionej, nadużycie lub inne naruszenia Warunków Uczestnictwa. 

Po rezygnacji lub w przypadku upływu terminu wypowiedzenia uczestnik zobowiązany jest zaprzestać korzystania z karty oraz zwrócić ją organizatorowi na jego życzenie. Koszt przesyłki zwrotnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ponosi organizator.

6. Zmiana Warunków Uczestnictwa

Niniejsze Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Organizatora z przyczyn takich jak konieczność zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach uczestnik zostanie poinformowany w indywidualnej wiadomości email z czternastodniowym wyprzedzeniem. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od w/w zawiadomienia uczestnik nie wypowie uczestnictwa w Programie.

7. Zakończenie Programu HEROPASS

Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji uczestnik zostanie poinformowany, co najmniej trzydzieści dni przed planowanym zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta zostanie przekazana także na stronie internetowej www.heropass.pl oraz indywidualnej wiadomości mailowej.

8. Reklamacje

 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu prosimy zgłaszać do Biura Obsługi HEROPASS – na piśmie na adres: Pólnicy, nr 27, lok. 9, kod pocztowy 80-177, poczta Gdańsk lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie  www.heropass.pl w zakładce „Kontakt”. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzydziestu dni od daty ich otrzymania. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” (lub na stronie internetowej innego właściwego organu do spraw ochrony konsumentów).

Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.

9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny.
 2. W przypadku wszelkich sporów zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące jurysdykcji i prawa właściwego.
 

© 2022 Heropass. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: CyberGrow