UMOWA O WSPÓŁPRACY

W RAMACH PROGRAMU AFILIACYJNEGO

„HEROPASS”

zawarta w dniu ……….-…………- …………… r. pomiędzy:

Organizatorem – Tomasz Krajewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Tomasz Krajewski” z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pólnicy 27 lokalu 9 (80-177) zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 9571121492

a

Partnerem …………………………………………………………………………………….z siedzibą przy
ul. ………..……………………………… w………………………….(……….-………),nr tel. ……………………………………… adres
e-mail:………………………….,zarejestrowaną/ym  pod numerem NIP: ……………….…………………………………., KRS: ….…………………., zwaną/ym dalej Partnerem,

§ 1 Postanowienia ogólne

1.      Nadrzędnym celem Programu jest współpraca Organizatora i Partnerów w zakresie partycypacji partnera w sieci afiliacyjnej organizatora. Współpraca ta polega w szczególności na reklamowaniu ofert Partnera wśród bazy użytkowników Organizatora.  Partner w zamian za to świadczenie zobowiązuje się przygotować specjalne zniżki oraz oferty dla klientów pozyskanych w ramach sieci.

2.      Klient organizatora, by potwierdzić swoje uczestnictwo w programie posługuje się  numerowaną i imienną kartą HEROPASS zwaną dalej kartą.

3.      Karta może zostać wydana osobom zarejestrowanym na stronie internetowej Organizatora i wykonującym jeden z zawodów misji publicznej określonym w ust.4 z uwzględnieniem ust.5

4.      Zawody, które kwalifikują się pod otrzymanie karty i uczestnictwo w programie to:

a.      Policja

b.      Państwowa Straż Pożarna

c.      Straż Graniczna

d.      Służba Więzienna

e.      Wojsko

f.       Obrona cywilna

g.      Ratownictwo Wodne

h.      Ratownictwo Górskie

i.       Straż Miejska

j.       Straż Gminna

k.      Służba Leśna

l.       Ochotnicza Straż Pożarna

m.    Pielęgniarki

n.      Lekarze

o.      Ratownicy medyczni

p.      Farmaceuci

q.      Fizjoterapeuci

r.       Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

s.      Jednostki ratownictwa wodnego

t.       Jednostki ratownictwa górskiego

u.      Jednostki ratownictwa chemicznego

v.      Zakładowa straż pożarna

w.    Operatorzy numerów alarmowych

x.      Dyspozytorzy medyczni

5.  Powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym, o przystąpieniu zawodów podobnych niewyliczonych każdorazowo decyduje Organizator.

6.      Lista zawodów dostępna jest również na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.heropass.pl.

7.      Organizator prowadzi Program zgodnie z umową i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

8.      Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

9.      Organizator umożliwia uzyskanie dostępu do wzoru umowy, utrwaleniu jej, pozyskaniu i odtworzeniu poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych, w dowolnym czasie.

§ 2 Przystąpienie do programu

1.      Warunkiem przystąpienia do Programu i uczestnictwa w nim jest:

a)   wobec Partnerów będących osobami fizycznymi – posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i prowadzenie zarejestrowanej w CEiDG działalności gospodarczej oraz brak toczącego się postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,

b) wobec Partnerów będących osobami  prawnymi  lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – prowadzenie zarejestrowanego w KRS przedsiębiorstwa oraz brak toczącego się postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

2.      Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie jego trwania.

3.   Zgłoszenie do Programu następuje poprzez bezpośredni kontakt z organizatorem lub poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Organizatora.

4.  Po otrzymaniu zgłoszenia, Organizator zaproponuje Partnerowi indywidualne warunki partycypacji w programie, będą one wymagały zachowania formy dokumentowej pod rygorem nieważności.

5. Przystąpienie do Programu następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia indywidualnych warunków przez Partnera. Potwierdzenie to wymaga zachowania formy dokumentowej pod rygorem nieważności.

6.   Przystąpienie do Programu jest równoznaczne ze związaniem Organizatora i Partnera umową na warunkach ustanowionych w niniejszym wzorze umowy oraz szczególnych warunkach umowy pomiędzy organizatorem a Partnerem.

§ 3 Warunki uczestnictwa w programie

1.      Warunki uczestnictwa w Programie określa niniejszy wzór umowy.

2.      Przedmiot zobowiązania Partnera stanowi zobowiązanie do:

a) udzielaniu klientom pozyskanym z bazy Organizatora zniżek na zakup towarów lub usług lub przedstawienia im specjalnej dedykowanej bądź ekskluzywnej oferty,

b)  reklamowaniu Programu poprzez indywidualne ustalenia z Organizatorem,

c) realizacji Programu w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, dobrych praktyk handlowych jak i zasad współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest stosowanie sprzedaży wielopoziomowej, nagabywania klientów czy przedstawiania im oferty niezgodnej z ustaleniami z Organizatorem.

3.  Przedmiot zobowiązania Organizatora stanowi zobowiązanie do:

a)      umieszczenia oferty Partnera na portalu,

b)     umieszczenia graficznej oraz słownej informacji o Partnerze w materiałach promocyjnych Organizatora celem poinformowania klientów o współpracy podmiotów,

c)    wsparcia Partnera w realizacji celów umowy np. poprzez poradę dotycząca sposobu oraz wysokości zniżek, jakie mogą być oferowane klientom czy rodzajom promocji, które według Organizatora mogą być zasadne dla Partnera z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej oraz pozycji na rynku.

4.   Czas trwania uczestnictwa w programie jest zależny od szczególnych warunków umowy ustalonych indywidualnie z Partnerem.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

1.      Reklamacje składać można za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@heropass.pl.

2.      Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Partnera.

3.      W treści składanej reklamacji zaleca się podanie danych identyfikacyjnych Partnera, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

4.      Organizator rozpoznaje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia organizatorowi informacji reklamacyjnej.

5.      Organizator poinformuje Partnera o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

1.      Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu uregulowane zostały w Polityce prywatności, stanowiącej odrębny dokument.

§ 6 Warunki licencyjne

1.      W zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy Partner zobowiązuje się do udostępnienia organizatorowi możliwości wykorzystania i eksploatacji swojego utworu tj.  swojej nazwy, logotypu oraz innych oznaczeń niezbędnych, których wykorzystanie jest niezbędne do działań promocyjnych i marketingowych mając na uwadze istotę umowy.

2.      Partner oświadcza, że:

a)      przysługują mu nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do utworu (osobiste i majątkowe), w tym prawo do udzielenia zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do utworu.

b)     może rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie wykonania i zawarcia przedmiotowej umowy.

c)      korzystanie z utworu nie narusza oraz nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.

3.      Organizator w razie uzasadnionych wątpliwości dotyczących kwestii licencyjnych Partnera zastrzega sobie prawo do zawieszenia jego uczestnictwa w programie bądź rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia.

§ 7 Rozwiązanie umowy

1.      Umowa wygasa w związku z upływem czasu na jaki została zawarta. 

2.      Strony są uprawnione do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego 30 dni.

3.      Organizator jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4.      Strony mogą rozwiązać umowę także za porozumieniem stron z indywidualnie dostosowanymi warunkami i terminami zakończenia umowy, biorąc przy tym pod uwagę interesy stron, dobre praktyki handlowe oraz zasady współżycia społecznego.

5.      Umowa może zostać również rozwiązana w przypadku zamknięcia przez organizatora programu. Organizator o tym fakcie powinien poinformować Partnerów nie później niż 30 dni przed planowanym zamknięciem programu.

6.      Rozwiązanie umowy może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia woli, przesłanego drogą elektroniczną.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

2.      Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.      Ewentualne spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.